Revell Color Mix 39611 - ředidlo - 30 ml

Ředidlo na ředění emailových, olejových a syntetických barev.

EAN: 42021933
Kód 1: 18-3186
Kód 2: 39611
85 Kč
77 Kč cena s DPH
Prodejna DON Posledních 5 ks
Centrální sklad Skladem 5 a více kusů
- +
ks
Popis produktu
Parametry

Ředidlo na ředění emailových, olejových a syntetických barev. Emailové barvy naředěné přípravkem Revell Color Mix jsou použitelné i do stříkacích pistolí.

  • Objem: 30 ml

Upozornění:

  • Obsahuje: Testbenzin, 2-Propanol. Vysoce hořlavá kapalina a páry. Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit ospalost nebo závratě. Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí.

  • Před použitím si přečtěte údaje na štítku. Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy.

  • Zákaz kouření. Používejte elektrické/ventilační/osvětlovací/zařízení do výbušného prostředí. Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

  • Skladujte uzamčené. Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními předpisy.

Balení:1 ks
Načítám